Shopify Community Blocklist

- VSLV22

-oworor

-belal5